DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2014 m. nebeatnaujinama ir 2019 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
UPC: Pagrindinio ugdymo programos

Modulių programų pagrindiniam ugdymui rengimo veikla

Veiklos paskirtis. Siekiant įgyvendinti lankstesnį ugdymo proceso organizavimą, didinti mokinių mokymosi krypties pasirinkimo galimybes bei ugdyti jų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, projekto metu bus sukurtos ir išbandytos lietuvių kalbos, matematikos, gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos), integruoto gamtamokslinio ugdymo specialiųjų poreikių mokiniams, istorijos, geografijos, integruoto socialinio ugdymo specialiųjų poreikių mokiniams, žmogaus saugos ir sveikatos ugdymo modulių programos 9–10 (I–II gimnazijos) klasių mokiniams. Modulių programos atitiks šio koncentro mokinių pasiekimų lygį, jų polinkius ir poreikius, padės pasiekti geresnių mokymosi rezultatų, pasirinkti mokymosi kryptį ir (ar) būsimą profesiją. Kokybiškam modulių programų įgyvendinimui projekte dalyvaujantiems mokytojams bus parengta dalykų metodinė medžiaga, organizuojami mokymai, diskusijos, konsultacijos virtualioje erdvėje, skatinama mokytojų patirties sklaida.

Parengtos modulių programos ir metodinė medžiaga bus pristatomos ir išbandomos projekto mokyklose, tobulinamos ir koreguojamos atsižvelgus į dalykų mokytojų pastabas ir siūlymus.

Kokybės reikalavimai veiklos rezultatui. Pagrindinio ugdymo 9–10 (I–II gimnazijos) klasių modulių programos ir metodinė medžiaga turi atspindėti bendrosiose programose aprašytus reikalavimus, taikytos ir išbandytos praktikoje. Kuriant produktus bus atsižvelgta į pažangių šalių švietimo praktiką pritaikant ir adaptuojant ją Lietuvos situacijai. Bus išlaikyta turinio ir siekiamų projekto rezultatų dermė. Diegiamos inovacijos turi atitikti bendruosius didaktikos, specialiuosius dalykų metodinius reikalavimus, atliepti ugdymo turinio atnaujinimo dokumentuose nurodytas kryptis.

Veiklos darbuotojai:


Veiklos vedėja – Irma Neseckienė, tel. (8 5) 210 9831, el. paštas irma.neseckiene@upc.smm.lt

(Sritys: lietuvių kalba, istorija, geografija, žmogaus saugos ir sveikatos ugdymas)

Veiklos vedėja – Albina Vilimienė, tel. (8 5) 210 9830, el. paštas albina.vilimiene@upc.smm.lt (Sritys: matematika, gamtos mokslai (biologija, chemija, fizika), integruotas gamtamokslinis ugdymas specialiųjų poreikių mokiniams, integruotas socialinis ugdymas specialiųjų poreikių mokiniams)

Modulių programų pagrindiniam ugdymui veiklos pristatymas


2010 – 2014 metais projekto mokyklose išbandomi šie modulių programų ir metodinių rekomendacijų projektai:

Lietuvių kalba