DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2014 m. nebeatnaujinama ir 2019 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
UPC: Darbo gebėjimų ugdymas

Metodinių rekomendacijų darbinės veiklos gebėjimų ugdymui, darbo pasaulio pažinimui rengimo veikla

Veiklos paskirtis. Veikla skiriama parengti darbinės veiklos gebėjimų ugdymo ir darbo pasaulio pažinimo metodines rekomendacijas. Darbinės veiklos gebėjimų ugdymas ir darbo pasaulio pažinimo veikla projekto mokyklose tampa neatskiriama ugdymo turinio dalimi. Mokomosios veiklos, taikomos ugdymo procese, remiasi įvairiais darbo pasaulio kontekstais. Mokiniams sudaromos galimybės daugiau sužinoti apie darbo ir profesijų pasaulį, išbandyti save su darbu susijusioje veikloje, išsiugdyti būtinus darbo pasauliui gebėjimus. Metodinės rekomendacijos bus rengiamos ekspertų ir išbandomos projekto mokyklose. Po išbandymo jos bus koreguojamos ir tobulinamos, atsižvelgus į mokytojų pastabas ir siūlymus. Projekte numatomi mokymai apie darbinės veiklos integravimą į ugdymo procesą 20-čiai projekto mokyklų atstovų.

Kokybės reikalavimai veiklos rezultatui. Metodinės rekomendacijos turi atspindėti pagrindinio ugdymo antrosios dalies koncentrui ir viduriniam ugdymui keliamus reikalavimus, taikytinos ir išbandytos praktikoje. Kuriant metodines rekomendacijas darbo pasaulio pažinimui turi būti atsižvelgta į kitų šalių praktiką, pritaikant ir adaptuojant ją Lietuvos situacijai. Metodinėse rekomendacijose turi būti numatytos darbinės veiklos integravimo galimybės į skirtingus mokomuosius dalykus. Veiklos rezultatai turi būti susieti su 9-12 klasių ugdymo turinio kontekstu, sietis su kitose veiklose rengiamais projekto rezultatais.


Pateikiame Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ 2.2.2. Metodinių rekomendacijų darbinės veiklos gebėjimų ugdymui, darbo pasaulio pažinimui rengimas veiklos pristatymą.

„Darbinės veiklos gebėjimų ugdymo ir darbo pasaulio pažinimo metodinės rekomendacijos“

Veikla užbaigta 2012-04-27