DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2014 m. nebeatnaujinama ir 2019 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
UPC: Apie projektą

Apie projektą

Projekto pavadinimas: Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui.
Projekto vykdytojas: Ugdymo plėtotės centras
Veiksmų programa: VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Prioritetas: VP1-2 Mokymasis visą gyvenimą
Uždavinys: VP1-2.2 Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę
Priemonė: VP1-2.2-ŠMM-04-V Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas
Projekto vykdymo laikotarpis: 2009 m. balandžio 27 d. – 2014 m. balandžio 27 d.
Trumpas projekto esmės apibūdinimas: Projektu sprendžiamos aktualios Europos užimtumo strategijoje (2003), ES valstybių narių užimtumo politikos gairėse 2005–2008 m., Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje (2005-11-22 LR Vyriausybės nutarimas Nr.1270), Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 m. nuostatose (LR Seimo nutarimas Nr. IX–1700 2003-07-04); Vidurinio ugdymo programos apraše (2006-06-30 LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK–1387) iškeltos švietimo problemos: ribotos mokymosi krypties pasirinkimo galimybės 14-19 metų mokiniams; bendrojo lavinimo ugdymo programų neatitikimas darbo rinkos, žinių ekonomikos, visuomenės poreikiams; nepakankami mokymosi patrauklumas, prieinamumas bei ugdymo kokybė; per didelis nubyrančių ar anksti švietimo sistemą paliekančių jaunuolių skaičius; kvalifikacijos kėlimo poreikis; naujų mokymo metodinių priemonių stygius.
Projektas yra kompleksiškas, inovatyvus, prisideda prie mokinių iškritimo iš bendrojo lavinimo sistemos prevencijos, aprėpia ugdymo organizavimo modelio gairių, programų ir metodinių rekomendacijų parengimą, koregavimą, mokymus, sklaidą.
Parengus modelio gaires, modulines programas, metodines rekomendacijas verslumo ir darbinės veiklos ugdymui bus sudarytos sąlygos didesniam 9-12 klasių mokinių pasirinkimui, mokymo individualizavimui, žinių pritaikymui praktikoje, karjeros planavimui, mokymosi krūvių, nubyrėjimo mažinimui. Sukurti metodiniai instrumentai padės koreguoti ir tobulins ugdymo procesą, didins mokymosi prieinamumą įvairių polinkių, poreikių ir gebėjimų mokiniams.
Projekte sukurtus inovatyvius produktus naudos mokytojai, mokyklų administracija, švietimo specialistai, konsultantai. Projekto rezultatai netiesiogiai turės įtakos mokiniams, jų tėvams, socialiniams partneriams; darbdaviams, profesinių ir aukštųjų mokyklų specialistams, vadovėlių autoriams. Projekte bus siekiama pasinaudoti pažangia užsienio šalių patirtimi, kviečiami užsienio ekspertas(-ai), įsiliejama į tarptautinius bendradarbiavimo tinklus.
Projekto tikslai:
 1. Plėtoti mokymosi krypčių pasirinkimo galimybes 14–19 metų mokiniams, individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį.
 2. Didinti mokinių pasirinkimo galimybes ir ugdymo turinio patrauklumą, atsižvelgiant į šiuolaikinio darbo pasaulio poreikius.
 3. Plėtoti projekto dalyvių profesines kompetencijas
Projekto rezultatai:
 • Kartu su mokyklomis išbandytas ugdymo organizavimo modelis, skirtas 9-12 klasių mokinių didesniam dalykų programų ar jų modulių pasirinkimui, atsižvelgus į mokinių poreikius, galias ir polinkius.
 • Projekto metu bus sukurtos ir išbandytos lietuvių kalbos, matematikos, žmogaus saugos ir sveikatos ugdymo, istorijos, geografijos ir gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) bendrosios programos, suskirstytos moduliais, atitinkančiais 9-10 ir 11-12 klasių mokinių pasiekimų lygį, jų polinkius ir poreikius, siekiant padėti mokiniams pasiekti geresnių mokymosi rezultatų, pasirinkti mokymosi kryptį ir/ar būsimą profesiją. Taip pat bus parengtos gamtos mokslų integruota modulių programa ir socialinių mokslų integruota programa 9-10 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, dorinio ugdymo (etikos, tikybos) modulių programos 11-12 klasių mokiniams.
 • Metodinė medžiaga lietuvių kalbos, matematikos, biologijos, istorijos, geografijos ir gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos), žmogaus saugos ir sveikatos bendrosioms ugdymo programoms. Užsienio kalbų metodinėje medžiagoje bus pateikiami pavyzdžiai kaip nustatyti mokinių kalbos lygį, skirtingų lygių užduočių pavyzdžiai.
 • Parengtos metodinės rekomendacijos verslumo gebėjimų ugdymui, verslumą integruojant į mokomuosius dalykus ir susiejant jį su 9-12 klasių ugdymo turinio kontekstu.
 • Parengtos darbinės veiklos gebėjimų ugdymo ir darbo pasaulio pažinimo metodinės rekomendacijos, kuriose bus patariama, kaip mokomosioms veikloms, taikomoms ugdymo procese, pasitelkti įvairius darbo pasaulio kontekstus. Tokiu būdu mokiniams sudarytos galimybės daugiau sužinoti apie darbo ir profesijų pasaulį, išbandyti save su darbu susijusioje veikloje, išsiugdyti darbo pasauliui reikalingus gebėjimus.
 • Parengta nauja meninio ugdymo programa, kurią įgyvendinant mokiniai mokysis analizuoti meno istoriją, suprasti ir vertinti skirtingų meno šakų kūrinius.
 • Parengtos metodinės rekomendacijos menų mokytojams apie informacinių ir komunikacinių technologijų bei inovatyvių mokymo metodų taikymą. Filmų kūrimo, muzikos, kompiuterinių muzikos technologijų ir kitų meninio ugdymo dalykų mokymui bus parengtos kompiuterinės laikmenos su garso ir vaizdo medžiaga.
 • Bus parengtos metodinės rekomendacijos technologijų mokytojams, kaip modernizuoti technologijų ugdymo turinį, ir sukurta vaizdinė medžiaga, kuri padės įdomiau ir išsamiau susipažinti su Lietuvos amatais, tekstile ir apranga, turizmo ir mitybos, statybos ir medžio apdirbimo, mechanikos it mechaninio remonto organizavimo paslaugomis.
 • Bus apmokyta apie 1300 matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos), dorinio ugdymo (etikos ir tikybos), užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų), menų ir technologijų bei kitų dalykų mokytojų, mokyklų administracijos darbuotojų, švietimo specialistų kaip dirbti su naujai projekte sukurtais produktais, tokiu būdu seminarų dalyviai plėtos profesinę kompetenciją.
Projekto tikslinės grupės: Mokytojai, mokyklų administracijos darbuotojai , švietimo institucijų darbuotojai, švietimo konsultantai.